top of page

การศึกษาค้นคว้า

บริการของเราคือการค้นคว้าข้อมูลที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งรวมไปถึงการนำข้อมูลที่ค้นคว้ามาตีความ เพื่อให้เข้าถึงวัฒนธรรมและทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการลงทุนโดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ

จุดเด่นของพรีไซส์ลี่คือความยืดหยุ่นที่สามารถทำงานได้กับธุรกิจทุกประเภท การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อได้เปรียบทางด้านภาษา พร้อมทั้งความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคเอเซียอีกด้วย

การค้นคว้าภาพรวมของอุตสาหกรรม

บริการของเราเป็นบริการแบบครบวงจร ซึ่งทางเราจะทำการค้นคว้าข้อมูลเพื่อให้ได้ภาพรวมของอุตสาหกรรม โดยจะมีการตีความตัวเลขของการผลิต นำเข้าหรือส่งออกในธุรกิจที่ลูกค้าต้องการจะลงทุน เราจึงมีการค้นคว้าจากฐานข้อมูลของทางภาครัฐฯ เช่น ITC Trade Map หรือเว็บไซต์ที่ทางภาครัฐฯ ใช้จัดเก็บข้อมูล รวมไปถึงการค้นคว้าทางด้านกฏหมายในการประกอบการ นอกจากนี้เรายังมีการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริโภค รวมถึงสังเกตพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่แม่นยำที่สุดให้กับลูกค้า ซึ่งบริการนี้ยังรวมไปถึงการจัดการด้านการติดต่อสื่อสารและการเดินทางให้กับลูกค้าที่ต้องการเดินทางมาด้วยตนเองอีกด้วย

การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค

และความนิยมในตลาด

การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในบริการของเรามิได้หยุดอยู่แค่การวิเคราะห์ตัวเลขทางสถิติเพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงการศึกษาวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เข้ามามีบทบาทในการกำหนดพฤติกรรมของผู้บริโภค ดังนั้นบริการของเราจึงให้ความใส่ใจในการเชื่อมโยงสถิติและทัศนคติของผู้บริโภค เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องก่อนตัดสินใจการลงทุน

แบรนด์ดิ้ง

การสร้างแบรนด์ดิ้ง (Branding) คือการสร้างภาพจำให้กับผู้บริโภคให้เห็นถึงจุดเด่นของแบรนด์ ซึ่งจะต้องมีความกลมกลืนไปในทางเดียวกัน ทั้งทางด้านโลโก้ ภาพลักษณ์ และประสบการณ์ที่ผู้บริโภคมีเมื่อใช้บริการหรือสินค้านั้นๆ

 

บริการของเราทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการสื่อ นอกจากนี้เรายังวิเคราะห์ข้อมูลของคู่แข่งในตลาด เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดตำแหน่งของสินค้าและบริการในตลาด นอกจากนี้เรายังใช้ความรู้ทางด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดมาใช้ ซึ่งช่วยทำให้แบรนด์ของลูกค้าเป็นที่น่าจดจำและเข้ากับผู้บริโภคในแต่ละวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น

bottom of page